สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระราชทานนาม "ราชนครินทร์"

         ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ สภาประจำสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรามีมติเห็นชอบ  ขอพระกรุณาอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือนามอื่นใดตามแต่จะทรงพระกรุณา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” พร้อมทั้งประทานลายพระหัตถ์ “รภ.ราชนครินทร์” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑  

         จากนั้นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามสถาบันขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๗๒ ก เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์”

           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

        Rajabhat Rajanagarindra University

 

๔๒๒  ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง 

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๐๐-๐๐๐  โทรสาร ๐๓๘-๘๑๐-๓๗๗

  • Facebook
  • YouTube

พัฒนาโดย

อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ

และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now