พระกรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

    ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ในขณะนั้นเข้าเฝ้าฯ หลายครั้งหลายครา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงเทิดพระเกียรติโดยการเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยให้ปรากฏสืบไป

ตราสัญลักษณ์.gif

ความทรงจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พิธีเจิมป้ายดวงศิลาฤกษ์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

พระราชทานนาม "ราชนครินทร์"

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

พิธีเปิดสถาบันราชภัฏราชนครินทร์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ทรงปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

พระราชทานนามอาคาร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ

๙ เมษายน ๒๕๔๖

** เว็บเพจนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทดลองโมเดล ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการความทรงจำของมหาวิทยาลัยไทย" **