พระกรุณาคุณ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

    ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงประทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ในขณะนั้นเข้าเฝ้าหลายครั้งหลายครา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงเทิดพระเกียรติโดยการเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระกรุณาคุณต่อมหาวิทยาลัยให้ปรากฏสืบไป

พิธีเจิมป้ายดวงศิลาฤกษ์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

พระราชทานนาม "ราชนครินทร์"

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

พิธีเปิดสถาบันราชภัฏราชนครินทร์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ทรงปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

พระราชทานนามอาคาร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ

๙ เมษายน ๒๕๔๖

           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

        Rajabhat Rajanagarindra University

 

๔๒๒  ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง 

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๐๐-๐๐๐  โทรสาร ๐๓๘-๘๑๐-๓๗๗

  • Facebook
  • YouTube

พัฒนาโดย

อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ

และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now